PL EN
Zadzwoń do nas 22 826 00 75
22 212 87 64 Formularz kontaktowy
Szybki kontakt

Od 2019 r. stawka VAT dla suplementów diety prawdopodobnie bez zmian

2018-11-09

W dniu 9 listopada stronie RCL opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

Projekt zakłada zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz:

-       Nomenklatury scalonej (CN) w zakresie towarów, oraz

-      aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług (CN dotyczy wyłącznie towarów).

 

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, planowane zmiany nie mają celu fiskalnego, natomiast mają uprościć system i zdecydowanie ograniczyć niekonsekwencje w stosowaniu stawek VAT.

 

Stawki podatku VAT

Projekt ustawy proponuje utrzymanie na obecnym poziomie 8% stawek VAT dla następujących grup produktów (w tym suplementów diety):

 

5

ex 2106

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone – z wyłączeniem tłuszczów złożonych z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksów), wyrobów seropodobnych (analogów serów), produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz następujących towarów o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541):

  1. preparatów do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleka początkowego, preparatów do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleka następnego, mleka i mleka modyfikowanego dla  dzieci,
  2. dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego

 

 

 

Towary związane z ochroną zdrowia

14

bez względu na CN

Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

15

bez względu na CN

Produkty lecznicze – z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych – dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego oraz te, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską

16

bez względu na CN

Środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych

 

Jednocześnie, z projektu wynika, że w odniesieniu do niektórych grup produktów stawka VAT zostanie obniżona do 5%:

16

ex 2106

Tłuszcze złożone z produktów roślinnych lub zwierzęcych (miksy), wyroby  seropodobne (analogi serów) oraz następujące towary, o których mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541):

1) preparaty do początkowego żywienia niemowląt, w tym mleko początkowe, preparaty do dalszego żywienia niemowląt, w tym mleko następne, mleko i mleko modyfikowane dla dzieci,

2) dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego

 

Wejście nowelizacji w życie

Proponuje się, aby nowelizacja weszła w życie od 1 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem przepisów ustawy o VAT, które zostają uchylone, tj.:

-  art. 2 pkt 27 f zawierającego definicję czasopism specjalistycznych,

- art. 41 ust. 15 zawierającego delegację dla MF do wydania rozporządzenia określającego wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy, w układzie odpowiadającym grupowaniom CN, na potrzeby poboru podatku w imporcie,

- art. 83 ust. 1 pkt 2 zawierającego wykaz jednostek pływających będących przedmiotem importu (regulacje objęte tym przepisem zostały zawarte w zmienionym art. 83 ust. 1 pkt 1,

- załącznika nr 2 zawierającego wykaz towarów i usług, w odniesieniu do których przysługuje zryczałtowany zwrot podatku, które to przepisy wejdą w życie z dniem  1 stycznia 2020 r.

 

Stosownie do regulacji zawartych w przepisach przejściowych projektu (art. 3 ust. 1), stosowanie większości przepisów zawartych w projekcie nowelizacji, wprowadzających nowy sposób identyfikowania towarów na potrzeby podatku VAT, będzie możliwe dopiero od dnia 1 stycznia 2020 r. Wcześniejsze (tj. od dnia 1 kwietnia 2019 r.) stosowanie tych przepisów, w projekcie zostało przewidziane tylko na potrzeby wydawania WIS (art. 3 ust. 2).

 

Oznacza to, że w 2019 r. będą obowiązywały dotychczasowe rozwiązania w zakresie identyfikowania towarów i usług na potrzeby VAT, z czym będzie wiązała się konieczność przedłużenia stosowania do tych celów PKWiU 2008. Mając powyższe na względzie Zespół ds. Programowania Prac Rządu w dn. 31 października br. podjął decyzję, że Wykaz prac Rady Ministrów zostanie uzupełniony o projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w  sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

 

Prace takie toczą się, sam projekt rozporządzenia RM nie został jednak jeszcze opublikowany (https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r68851797216,Projekt-rozporzadzenia-Rady-Ministrow-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-Pol.html).