PL EN UA
Zadzwoń do nas 22 826 00 75
22 212 87 64 Formularz kontaktowy
Szybki kontakt

Projekt ustawy o produktach kosmetycznych

2017-02-13

2 lutego 2017 r. ukazał się długo oczekiwany projekt ustawy o produktach kosmetycznych. Jedną z ważniejszych zmian jest obowiązek rejestracji zakładów, w których wytwarzane lub paczkowane są produkty kosmetyczne. Projekt ustawy przewiduje ponadto stworzenie Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Użyciem Produktów Kosmetycznych. Główny Inspektor Sanitarny będzie przekazywać informacje o ciężkich niepożądanych działaniach właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA stron umowy o EOG. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów projektowanej ustawy o produktach kosmetycznych oraz przepisów rozporządzenia nr 1223/2009 sprawować ma Państwowa Inspekcja Sanitarna. Natomiast w zakresie zafałszowań i prawidłowości obrotu – Inspekcja Handlowa. Nadzór nad prawidłowością znakowania produktów kosmetycznych mają sprawować obydwie ww. inspekcje. Obecnie obowiązujące przepisy karne zawarte w ustawie o kosmetykach zostaną zastąpione karami pieniężnymi nakładanymi w drodze decyzji administracyjnej. Kary administracyjne wynosić będą od 100 zł do 100.000 zł w zależności od dokonanego naruszenia. Zaproponowany w projekcie ustawy okres vacatio legis wynosi 30 dni. W zakresie dotyczącym rejestracji zakładów produkujących produkty kosmetyczne przewidywany jest jednak 9-miesięczny okres przejściowy w celu umożliwienia adresatom projektowanej ustawy dostosowania się do nowych przepisów.